уторак, 16. април 2013.

Paramhans Jogananda - Isceljujuće afirmacije


I. TEORIJA IZLEČENJA


1. ZAŠTO AFIRMACIJE DELUJU

Reč čovekova je Duh u čoveku. Reči koje se izgovore su zvuci izazvani vibracijama misli; misli su vibracije koje dolaze iz ega ili iz duše. Svaka izgovorena reč treba da bude puna duševne vibracije. U rečima neće biti života ako čovek ne uspe da ih oplodi duhovnom snagom. 
Laž, preterivanje i brbljivost čine nečiju reč neefikasnom poput papirnog metka ispaljenog iz dečijeg pištolja. Govor i molitve brbljivih ili nepromišljenih ljudi neće proizvesti željene promene u poretku stvari. 
Čovekove reči ne treba da budu samo istinite već i da budu izraz njegovog potpunog razumevanja i ostvarenja. Govor bez duševne snage je poput klasa bez žita.
 

Duhovna snaga u čovekovoj reči

 
Reči pune ubeđenja, vere, ozbiljnosti i intuicije liče na jake vibracione bombe koje, kada se aktiviraju, raznose stenje teškoća i stvaraju željenu promenu. Izbegavajte neprijatne reči čak i kada su istinite. Ozbiljne reči ili afirmacije ponavljane sa razumevanjem, osećanjima i voljom sigurno će pokrenuti Sveprisutnu Vibrirajuću Kosmičku Silu da vam pomogne u nevolji. Molite se toj Moći sa beskonačnim poverenjem odbacujući sve sumnje; u suprotnom će strela vaše pažnje skrenuti od svog cilja.

Nakon što ste posejali vašu seme-molitvu u tlo Kosmičke Svesti nemojte je vaditi suviše često da vidite da li je proklijala. Pružite nebeskim silama šansu da rade bez ometanja.

Bogom data čovekova moć

Ništa nije veće od Kosmičke svesti ili Boga. Njegova Moć daleko prevazilazi moć čovekovog poimanja. Njegovu pomoć tražite sami. Međutim, ovo ne znači da treba da budete pasivni, inertni ili maloverni; ili da treba da potcenite moći sopstvenog uma. Bog pomaže onima koji pomažu sebi. On vam je dao moć koncentracije i volje, veru i razum da ih koristite kada želite da se oslobodite telesnog i mentalnog bola; treba da zaposlite sve svoje moći, dok se, istovremeno, molite Njemu za pomoć.

Dok izgovarate molitve ili afirmacije uvek verujte da koristite svoje sopstvene, ali isto tako Bogom date moći da lečite sebe ili druge. Molite se za njegovu pomoć; shvatite da vi sami, kao Njegovo voljeno dete upošljavate Njegove darove volje, emocije i razuma da rešite sve teške životne probleme. U ovome je potrebno pronaći ravnotežu izmedu srednjevekovne ideje o potpunoj zavisnosti od Boga i modernog oslanjanja isključivo na ego.


Korišćenje volje, osećanja i razuma

Pri upotrebi različitih afirmacija mentalni stav čoveka treba da se menja; npr. afirmacije volje treba da prati jaka odlučnost, afirmacije osećanja odanost, afirmacije razuma jasno razumevanje. Kad lečite druge izaberite afirmaciju koja odgovara temperamentu (aktivnom, maštovitom, emotivnom, misaonom) osobe koju lečite. U svim afirmacijama najbitniji je intenzitet pažnje, međutim, kontinuitet i ponavljanje takođe puno znače. Vaše afirmacije treba da budu pune predanosti, volje i vere. Radite ih intenzivno i često i ne obraćajte pažnju na rezultate, koji će prirodno doći kao plod vašeg rada.

Za vreme procesa fizičkog izlečenja, pažnja ne treba da je na bolesti, da se ne bi obeshrabrila čovekova vera, već na beskonačnim moćima uma. Prilikom mentalnog prevazilaženja straha, besa, loših navika itd., pažnja treba da je na suprotnom kvalitetu; tako je lek za strah, svesnost hrabrosti; za bes, mir; za slabost, snaga; za bolest, zdravlje.

Mentalna odgovornost za hronične bolesti

Dok pokušava da se izleči čovek se često više koncentriše na snagu same bolesti umesto na mogućnost izlečenja. Na taj način on dozvoljava da bolest bude u istoj meri mentalna koliko i fizička navika. Ovo se posebno uočava u većini slučajeva nervoze. Svaka misao, depresivna ili vesela, razdražljiva ili smirujuća, urezuje suptilne brazde u moždane ćelije i ojačava tendencije prema bolesti ili ozdravljenju.

Podsvesne ideje - navike o bolesti ili o zdravlju snažno utiču na čoveka. Tvrdoglave mentalne ili fizičke bolesti uvek imaju duboko korenje u podsvesti. Moguće je izlečiti bolest vađenjem tih skrivenih korena. Zbog toga sve afirmacije svesnog uma treba da budu dovoljno snažne da bi mogle da prodru u podsvesni um. Odatle one automatski utiču na svesni um. Jake svesne afirmacije utiču i na telo i na um, a nosilac tog uticaja je podsvesni um. Slično ovome, još jače afirmacije ne dosežu samo do podsvesnog uma već prodiru i u nadsvesni um-čarobno skladište čudesnih moći.

Izgovaranje Istine treba upražnjavati sa puno volje, slobodno, inteligentno i predano. Čovek ne sme da dozvoli da mu pažnja luta. Pažnju trcba stalno vraćati, poput lenjog deteta; treba je neprestano i strpljivo uvežbavati da izvrši postavljene joj zadatke.

Pažnja i vera su neophodni

Sve afirmacije, da bi uspele da dosegnu nadsvest, moraju da budu oslobođene od neizvesnosti i sumnji. Pažnja i vera su svetla koja vode do podsvesnog i nadsvesnog uma, čak i kada čovek ne razume afirmacije savršeno.

Strpljenje i pažljivo, inteligentno ponavljanje prave čuda. Afirmacije za lečenje hroničnih, mentalnih ili telesnih tegoba treba ponavljati često i predano (svesno ignorišući nepromenjena ili pogoršana stanja ako ih ima), dok ne postanu deo najdubljih intuitivnih ubeđenja. Bolje je umreti, ako je smrt neizbežna, u ubeđenju da je čovek savršeno zdrav nego sa mislima da je mentalna ili fizička bolest neizlečiva.

Iako je smrt, prema sadašnjem ljudskom znanju, kraj telesne egzistencije, „sudnji čas" ipak, može biti pomeren snagom duše.

2. ŽIVOTNA ENERGIJA LEČI 

Gospod Isus Hrist je rekao: „Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih."

„Reč" je Životna Energija ili Vibrirajuća Kosmička Sila. „Usta Božja" su medula oblongata (produžena moždina; zadnji deo mozga, koji se sužava u kičmenu moždinu). Ovo je ulaz (,,Usta Božja"), najvažniji deo ljudskog tela, za Životnu Energiju („Reč") koja podržava čovekovu egzistenciju. U hinduističkim i hrišćanskim spisima ta Reč je Aum, odnosno Amen.

Samo je Savršena Moć ta koja leči; svi spoljni metodi stimulacije samo sarađuju sa Životnom Energijom i bezvredni su bez nje.


Pokretanje životne energije

Moći volje, imaginacije, razuma ili osećanja nisu dovoljne da dovedu do fizičkog ozdravljenja. One deluju samo kao različiti posrednici, koje, u zavisnosti od temperamenta ličnosti, na odgovarajući način, mogu da pokrenu Životnu Energiju da leči. U slučaju paralize ruke, ako voljom i imaginacijom stalno stimulišemo Životnu Energiju, ona može iznenada da pojuri do bolesnog nervnog tkiva i izleči ruku.

Ponavljanje afirmacija treba da bude postojano i neprestano, tako da snaga volje, ili razuma, ili osećanja bude dovoljna da pokrene neaktivnu Životnu Energiju i preusmeri je u prirodne kanale. Čovek ne bi smeo da umanjuje važnost ponavljanih, sve dubljih, napora.

Pri sađenju, uspeh zavisi od dva činioca: potentnosti semena i kvaliteta zemljišta. Slično tome, u lečenju je najvažnije da postoji moć isceljenja i prijemčivost pacijenta na lečenje „... Sila (odnosno, moć lečenja) iziđe iz njega..." i „... Vera tvoja spasla te je ..." (po Marku 5;30;34): ovakve Biblijske izreke pokazuju da su potrebni i moć isceljenja, i vera bolesne osobe. Veliki iscelitelji, ljudi koji su našli Boga u sebi, ne leče slučajno, već sa egzaktnim znanjem. Potpunim uvidom u upravljanje Životnom Energijom oni šalju ka pacijentu stimulativni impuls, koji harmonizuje protok Životne Energije u pacijentu. Tokom lečenja, oni zapravo vide kako psihofizički zakoni Prirode deluju u tkivima bolesnog čoveka i isceljuju. Osobe nižeg duhovnog dostignuća takođe su sposobne da leče sebe i druge vizualizovanjem i usmeravanjem priliva Životne Energije u oboleli deo tela.

Moguća su i trenutna izlečenja fizičkih, mentalnih i duhovnih bolesti. Tama taložena vekovima može biti u jednom trenutku raščinjena dovodenjem svetlosti, a ne pokušajima da se istera mrak. Čovek ne može da kaže kada će biti izlečen, zato ne treba da postavlja tačne vremenske granice. Vera, a ne vreme, će odlu čiti kada će biti izlečen. Rezultati zavise od tačnog buđenja Životne Energije i od čovekovog stanja svesti i podsvesti. Nedostatak vere koči Životnu Energiju i sprečava savršeno delovanje ovog Božanskog Doktora, Graditelja Tela i Majstora-Zidara.

Napor i pažnja su najbitniji za postizanje odgovarajućeg stepena vere ili moći volje, ili mašte koji će automatski podstaći Životnu Energiju da leči. Želja ili očekivanje rezultata slabi moć istinske vere. Bez korišćenja volje i vere, Životna Energija ostaje uspavana.

Potrebno je vreme da pacijent koji pati od hronične bolesti oživi oslabljenu moć volje, vere ili mašte, pošto su njegove moždane ćelije filigranski izbrazdane mislima o bolesti. Potrebno jc dosta vremena da se izgrade loše navike svesti o bolesti. Isto tako, potrebno je određeno vreme da se izgrade dobre navike svesti o zdravlju.

Ako sugerišete sebi: „Dobro sam", a u stvari sumnjate u to, efekat je isti kao kada biste uzeli dobar lek i istovremeno progutali drogu koja potire njegovo dejstvo. Kada koristite misli kao lek, morate paziti da dobre misli ne neutrališete lošim mislima. Da bi misao bila aktivna i uspešna, mora biti oplođena takvom voljom, koja će odbiti loše uticaje negativnih misli.

Istina je moć u afirmaciji

Misli se moraju razumeti i ispravno primeniti da bi bile delotvorne. Ideje prvo ulaze u ljudski um u gruboj, neobrađenoj formi; potrebno je da budu prihvaćene sa dubokim razmišljanjem. Misao iza koje ne stoji duševna ubeđenost nema vrednosti. Zbog toga ljudi koji koriste afirmacije bez dubokog uvida u istinu na kojoj se zasnivaju (čovekovo nerazdvojno jedinstvo sa Bogom) imaju loše rezultate i žale se da misli nemaju isceljujuću moć. 3. IZLEČENJA TELA, UMA I DUŠE
U svom smrtnom aspektu čovek je biće koje objedinjuje trojstvo. On žudi za oslobođenjem od najrazličitijih patnji. Njegove su potrebe:
1. Izlečenje telesnih bolesti,
2. Izlečenje mentalnih ili psiholoških bolesti kao što su strah, ljutnja, loše navike,
gubitak svesnosti, manjak inicijative i samopouzdanja itd.
3. Izlečenje duhovnih bolesti indiferentnosti, nesagledavanja svrhe, intelektualnog ponosa i dogmatizma, skepticizma, zadovoljavanja sa materijalnom stranom egzistencije,
ignorisanja zakona života i božanskog u čoveku.

Od najviše je važnosti da se isti akcenat stavi na prevenciju i lečenje sve tri vrste bolesti.

Većina ljudi svoju pažnju vezuje za lečenje telesne disharmonije, jer je to opipljivo i očigledno. Oni ne shvataju da su njihove mentalne uznemirenosti izazvane brigom, egoizmom i sl. i njihovo duhovno slepilo prema božanskoj svrsi života pravi razlozi ljudske bede.

Kada čovek uništi mentalne bakterije netolerancije, besa i straha i kada oslobodi svoju dušu od neznanja, mala je verovatnoća da će patiti od fizičkih bolesti ili siromaštva.

Prevencija fizičkih bolesti

Pokornost Božijim fizičkim zakonima je metod kojim se izbegavaju telesne bolesti. Nemojte se prejedati. Većina ljudi umire zbog pohlepe za jelom i zbog zanemarivanja ispravnih navika u ishrani.

Poštujte Božije zakone higijene. Mentalna higijena (očuvanje čistog uma) je nadređena telesnoj higijeni, ali je i ova druga bitna i ne bi je trebalo zapostavljati. Međutim, nemojte živeti pod pritiskom suviše strogih pravila, jer će vas i najmanje odstupanje od isplaniranih navika uznemiriti.

Sprečite raspadanje u telu znanjem o očuvanju fizičke energije i snabdevanju tela neiscrpnom količinom Životne Struje, sa vežbama.

Sprečite zakrčenje krvnih sudova pravilnom dijetom.

Sačuvajte svoje srce od prekomernog rada; strah i ljutnja ga preopterećuju. Odmorite srce metodama opuštanja i gajite mir u svom umu.

Procenjuje se da pri svakom otkucaju, srce iz svoje dve komore izbaci približno 4 unce krvi. Tcžina krvi ispumpane u toku jednog minuta je oko 18 funti. Dnevno, ta količina je oko 12 tona; godišnje 4.000 tona. Ovi brojevi ukazuju na ogroman rad koji srce obavi.

Mnoge osobe veruju da se u toku 24 sata srce odmara 9 sati prilikom dijastoličnog širenja, međutim, ovaj period nije pravi odmor; to je samo priprema za sistolički pokret. Vibracije izazvane kontrakcijom komora prenose se kroz srčano tkivo prilikom opuštanja. Zato se srce ne odmara.

Energija koja se utroši u toku dana i noći prirodno utiče i na srčani mišić. Odmor ovog mišića bio bi od velikog značaja u očuvanju zdravlja. Svesna kontrola sna, spavanje i buđenje po volji, deo je joga treninga kojim čovek može da reguliše otkucaje srca. 

Kontrola smrti dolazi kada čovek uspe svesno da kontroliše pokrete srca. Odmor i obnovljena energija, koju telo primi u toku sna, samo su bled odraz izvanrednog mira i snage koji dolaze kroz „svesni san" kada se čak i srce odmara.

Sveti apostol Pavle je u Prvoj poslanici Korinćanima rekao: „Svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Isusu Hristu Gospodu našemu." (15;31) - to znači da svesni mir koji dolazi sa Hristovom Svešću odmara ili zaustavlja srce. Mnoge stranice Biblije otkrivaju da su drevni proroci znali veliku istinu odmaranja srca naučnim meditacijama ili odanošću Bogu.

Godine 1837. u Indiji, poznati fakir po imenu Sadu Haridas je bio sahranjen u kontrolisanom eksperimentu po nalogu Maharađe Ranđit Singa iz Pendžaba. Jogi je bio sahranjen 40 dana u zazidanom prostoru pod stalnom vojnom stražom. Po isteku tog vremena bio je ekshumiran u prisustvu mnogih dostojnika durbara (dvora) kao i pukovnika Ser C. M. Vejda iz Londona i nekoliko drugih Engleza iz okoline. Sadu Haridas je ponovo počeo da diše i vratio se u normalan život. U jednom ranijem eksperimentu pod nadzorom Rađe Dijan Singa u Džamu, Kašmir, Sadu Haridas je bio sahranjen 4 meseca. On je usavršio umetnost kontrole i odmaranja srca.


Prevencija mentalnih bolesti

Gajite mir i veru u Boga. Oslobodite um od svih uznemirujućih misli i napunite ga ljubavlju i radošću. Shvatite nadmoć mentalnog lečenja nad fizičkim. Odstranite loše navike koje život čine bednim.


Prevencija duhovnih bolesti

Metod kojim se um oduhovljuje je oslobađanje od ograničavajućih koncepata smrtnosti i promene. Telo je materijalizovana vibracija, i treba ga spoznati kao takvo. Svesnost o bolesti, propadanju i smrti bi trebalo zameniti naučnim razumevanjem osnovnih zakona koji ujedinjuju materiju i Duh kao i razumevanjem iluzornog ispoljavanja Duha kao materije, Beskonačnog kao konačnog. Postojano verujte da ste stvoreni prema slici Očevoj, i da ste, zbog toga, besmrtni i savršeni.

Nauka je dokazala da su čak i čestica materije ili talas energije neuništivi: neuništiva je takođe i duša ili duhovna suština čoveka. Materija se menja; duša menja iskustva. Smrt predstavlja radikalnu promenu, ali smrt ili promena forme ne menja, ne uništava duhovnu suštinu.

Postoje različiti načini koncentracije i meditacije, ali metode joge su najefikasnije. Unesite u svoj svakodnevni život iskustva mira i stabilnosti koje dobijate kroz koncentraciju i meditaciju. Sačuvajte svoju uravnoteženost prilikom životnih iskušenja. Ne prepuštajte se divljim emocijama. Ostanite neuzdrmani naglim obrtom situacija.


Procena metoda lečenja

Uopšteno se smatra da bolesti izazivaju spoljni materijalni uzročnici. Samo manji broj ljudi shvata da bolesti nastaju zbog neaktivnosti Životne Sile. Kada se ćelija ili prenosnik Životne Energije ozbiljno ošteti, Životna Energija se povlači sa tog mesta i tako nastaju problemi. Medicina, masaža, elektricitet i druge spoljne metode samo pomažu da se Životna Energija vrati u obolelu ćeliju i obavi svoj posao održavanja i popravljanja. Ne smemo biti ekstremisti ni po kom pitanju. Treba prihvatiti odgovarajući način lečenja prema ličnom ubeđenju. Lekovi i hrana imaju definisan uticaj na krv i tkiva. Dok god čovek uzima hranu, zašto poricati da lekovi i drugi načini materijalne pomoći imaju uticaj na telo? Ovi metodi pomažu sve dok čovekova materijalna svest preovlađuje. Međutim, ovi načini lečenja imaju svoja ograničenja, jer se unose spolja. Najbolji načini su oni koji pomažu Životnoj Energiji da obnovi svoje unutrašnje isceljujuće aktivnosti.

Lekovi mogu hemijski pomoći krvi i tkivima. Upotreba električnih naprava takođe može biti blagotvorna. Ali, ni lekovi ni elektricitet ne leče bolest; oni samo stimulišu i nagovaraju Životnu Energiju da se vrati u napušteni oboleli deo tela. Uvođenje stranog elementa, bilo da je to medicina ili elektricitet, ili bilo koja druga metodn posredne pomoći je nepoželjno ako možemo da koristimo Životnu Silu direktno.


Božji zakoni primenjeni na materiju

Melemi mogu biti korisni za svrab, rane, posekotine, i sl. Ako vam je ruka ili noga slomljena nepotrebno je zahtevati od Životne Energije da spoji kosti, kada hirurg (dete Božije i stoga sposoban da služi kao Njegov instrument) može da ih spoji svojom veštinom, poznavanjem Božijih zakona primenjenih na materiju. Ako možete snagom uraa da u kratkom roku izlečite slomljenu nogu - uradite to; ali, ne bi bilo mudro da čekate dok ne steknete takve moći.

Postom, masažom, osteopatskim tretmanima, hiropraktičkim nameštanjem pršljenova, joga stavovima i sl. možemo da otklonimo ili smanjimo zakrčenje u nervima ili tkivima i tako omogućimo slobodan protok Životne Energije.


Sticanje moći nad Životnom Energijom

S druge strane, mentalno lečenje je moćnije od svih načina fizičkog lečenja pošto su volja, imaginacija, vera i razum takva stanja svesnosti da stvarno i direktno deluju iz unutrašnjosti. Ova stanja svesti obezbeđuju motivacionu moć koja stimuliše i usmerava Životnu Energiju da izvrši svaki postavljeni zadatak.

Autosugestijom i različitim afirmacijama uspešno se stimuliše Životna Energija; međutim, one nisu uvek efikasne pošto praktikanti često upošljavaju samo čisto mentalne metode bez svesnog pokretanja Životne Energije i tako ne uspevaju da uspostave fiziološku vezu.

Izlečenje je izvesno ako se psihofizičke tehnike udruže sa snagom volje, vere i razuma da usmere Životnu Energiju i da dosegnu nadsvesni um. U ovom blaženom stanju Realnosti čovek uviđa nerazdvojno jedinstvo materije i Duha, i rešava sve probleme disharmonije. Učenje joge pruža modus operandi za uprezanje volje da usmeri kretanje vibrirajuće Životne Energije u bilo koji deo tela. Koristeći ovaj metod, čovek sasvim određeno oseća unutrašnji tok Kosmičke Vibrirajuće Sile
TEHNIKA AFIRMACIJE

Preliminarna pravila

1. Sedite okrenuti ka severu ili istoku. Poželjna je prava stolica bez rukohvata preko koje je stavljeno vuneno ćebe. Ovaj materijal služi kao izolacija od magnetnih zračenja Zemlje, koja teže da vežu um za materijalne percepcije. 

2. Zatvorite oči i koncentrišite se na medulu oblongatu (produženu moždinu na zadnjoj strani vrata), osim ako drugačije nije rečeno. Kičma je uspravna, brada stoji visoko, a stomak je uvučen. Duboko udahnite i izdahnite tri puta.

3. Opustite telo i nemojte se pokretati. Ispraznite um od svih nemirnih misli i povucite njegovu pažnju sa telesnih senzacija, toplog i hladnog, zvukova itd. 

4. Nemojte misliti na posebnu vrstu izlečenja koja vam je potrebna. 

5. Odbacite anksioznost, nepoverenje i brigu. Doživitesmireno i sa poverenjem, da Božanski Zakon radi i da je svemoćan. Nemojte sebi dozvoliti sumnju i nepoverenje. Vera i koncentracija omogućavaju da zakon radi neometano. Zadržite misao da su sva telesna stanja promenljiva i izlečiva i da je ideja hronične bolesti iluzija. 

Vreme: Afirmacije treba raditi ujutru, odmah nakon buđenja, ili uveče, za vreme perioda pospanosti neposredno pre spavanja. Grupni rad je moguće održavati u bilo kom pogodnom trenutku.

Mesto: Što je moguće mirnija okolina. Ako grupni rad treba da se održi na bučnom mestu, ignorišite zvukove i pažljivo se posvetite vašoj praksi.

Metod: Uvek oslobodite um od briga i uznemirenosti pre nego što počnete da radite afirmacije. Izaberite afirmaciju koja vam odgovara i izgovarajte je na glas celu, zatim je izgovarajte tiho, pa još tiše dok glas ne postane šapat. Zatim, postepeno počnite da radite afirmaciju samo mentalno, bez pokretanja jezika ili usana sve dok ne osetite da ste postigli duboku, nesalomljivu koncentraciju - ne nesvesnost, već dubok kontinuitet neuznemirenog mišljenja.

Ako nastavite da radite afirmaciju i odete još dublje, osetićete povećanje radosti i mira. Za vreme duboke koncentracije, vaša afirmacija će se stopiti sa nesvesnom strujom, da bi se kasnije vratila ojačana, sa snagom da utiče na vaš svesni um kroz zakon navike.

Vremenom ćete doživljavati sve veći mir, vaša afirmacija će ići dublje, u carstvo nadsvesnog, da bi se kasnije vratila puna neograničene moći da utiče na vaš svesni um, kao i da ispuni vaše želje. Nema sumnje da ćete prisustvovati čudu ove naučne vere. Prilikom grupnog rada sa afirmacijama za lečenje psihičkih i mentalnih bolesti u sebi i drugima, grupa treba da vodi računa da radi afirmacije istim tonom, istom mentalnom snagom, istom koncentracijom i istim osećanjem vere i mira.

Slabiji umovi umanjuju ujedinjenu snagu rođenu iz afirmacija i mogu čak da skrenu ovu poplavu snage sa svog nadsvesnog odredišta. Stoga, osoba ne bi trebalo da čini telesne pokrete ili da bude mentalno odsutna. Koncentracija svih članova grupe je neophodna za uspeh.

U grupnom radu sa afirmacijama vođa grupe treba da čita afirmacije u ritmu, zatim slušaoci treba da ponove iste reči istim ritmom i istom intonacijom.


Ove afirmacije inspirisane dušom

Afirmaciona semena koja su u ovoj knjizi, oplođena su sa inspiracijom duše. Ona treba da budu zasejana u zemlju nadsvesnog mira i zalivana verom i koncentracijom da stvore unutrašnje spontane vibracije koje će im pomoći da proklijaju.

Mnogi procesi postoje između sejanja semenja afirmacija i njihovog rađanja. Svi uslovi njihovog rasta moraju da budu ispunjeni da bi proizveli željeni rezultat. Seme afirmacije mora da bude živo, oslobođeno od nedostataka sumnje, uznemirenosti ili nepažnje. Ono treba da bude zasejano u um i srce koncentracijom, posvećenošću i mirom, i zaliveno dubokim, svežim ponavljanjem i beskrajnom verom.

Izbegavajte mehaničko ponavljanje. Značenje ovoga se nalazi u osnovi Biblijske zabrane: „Ne uzimaj ime Gospoda Boga uzalud." Ponavljajte afirmacije čvrsto, sa intenzitetom i iskrenošću, dok se takva snaga ne nagomila da jedna komanda, jedna snažna unutrašnja potreba ne bude dovoljna da promeni vaše telesne ćelije i pokrene vašu dušu da stvori čuda. 


Napredni stepeni mantranja

Podsetite se ponovo da afirmacije treba da budu izgovorene odgovarajućom glasnom intonacijom, utišavajući se u šapat, i, iznad svega, sa pažnjom i posvećenošću. Na taj način misli su vođene, nečijim ubeđenjem u efikasnost i istinu afirmacija, od čula sluha do razumevanja svesnog uma, zatim do podsvesnog ili automatskog uma, i na kraju do nadsvesnog uma. Osobe koje veruju, biće izlečene ovim afirmacijama. Pet faza mantranja su: svesno i glasno mantranje, šaputanje mantre, mentalno mantranje, podsvesno mantranje i nadsvesno mantranje.Aum ili Amen, Kosmički zvuk

Podsvesno mantranje postaje nesalomljivo i automatsko. Nadsvesno mantranje nastaje kada se duboke unutrašnje vibracije preobrate u realizaciju i učvrste u svesnom, podsvesnom i nadsvesnom umu. Održavanje pažnje bez uznemirenosti na istinskoj Kosmičkoj Vibraciji (Aum ili Amen) ne na imaginarnom zvuku, je nadsvesno mantranje. 

Kada prelazite iz jednog stepena mantranja u drugi, stanje uma takođe treba da se menja i da postaje dublje i koncentrisanije. Cilj je da se ujedine onaj koji mantra, mantra i proces mantranja u jedno. Um treba da uđe u najdublje svesno stanje - ne u nesvesnost, u odsutnost duhom ili spavanje. Naprotiv, treba da uđe u stanje tako fokusirane koncentracije da su sve misli uronjene i stopljene sa jednom centralnom mišlju, kao pojedinačni opiljci sa jednim neodoljivim magnetom.


Tri fiziološka centra

Prilikom rada sa afirmacijama volje, vaša pažnja treba da bude centrirana u tačku između obrva; za vreme rada sa afirmacijama misli u medula oblongati (produžena moždina); a za vreme rada sa afirmacijama devocije u srcu. U odgovarajućim trenucima čovek automatski fiksira svoj um na jedan od ova tri fiziološka centra. Na primer, za vreme emotivnih stanja on oseća srčani centar izdvojeno od ostalih delova tela. Praksom čovek stiče snagu da svesno usmerava svoju pažnju ka vitalnim izvorima volje, misli i osećanja.

Apsolutna vera u Boga koja se ne dovodi u pilanje je najbolji metod trenutnog lečenja. Stalan napor da se probudi ova vera najviša je čovekova dužnost koja donosi najveće nagrade
Koristeći ove afirmacije, poklonik ili vođa grupe može da bez prekida pročita celu afirmaciju, ili, ako želi, može da se zaustavi i ponovi bilo koji red.


Kratke afirmacije

Gospode, Oče savršeni, svetlo Tvoje sve prožima kroz Hrista, i kroz svece svih religija, i kroz učitelje Indije, i kroz mene. Nebeska svetlost je prisutna u svim delovima moga tela. Ja sam dobro i zdravo. 

O, Svesna energijo Kosmosa, Tvoj život je moj. Ti menjaš čvrstu, tečnu i gasovitu hranu, i u energiju je uzdižeš, da podrži moje telo.

O, Gspode Oče, koji si na nebesima, ćelije tela moga od svetlosti su stvorene, Ti si ih stvorio. Savršene su one, jer Ti si Savršenstvo. Zdrave su one, jer Ti si Zdravlje. Duhovne su one, jer Ti si Duh. Besmrtne su one, jer Ti si Život sam.

Energija Tvoja, Oče, život mi daje i obnavlja me i snaži.

Moć Duha što leči struji kroz ćelije moje. Stvoren sam od univerzalne Božanske materije.

Oče, Gospode, u meni si i dobro mi činiš.

Moć se Tvoja, Gospode, kreće kroz mene. Stomak moj je dobro jer tu je svetlost Tvoja što leči.

Shvatih da sagrešenje moje o zakon zdravlja bolest u meni stvara. Ispravnim mislima, dobrim delima i zdravom hranom ću se iskupiti. 


Gospode koji si na nebesima. Ti si prisutan u svakom atomu, svakoj ćeliji, svakoj čestici, svakom deliću nerva, mozga i tkiva. Ja sam dobro, jer Ti si u svim delovima moga tela.

Božansko zdravlje savršeno obasjava mračne kute bolnoga mi tela. Svetlost Njegova u ćelijama svim blista. Savršeno zdrave su one jer savršenost Njegova je u njima.

Oče naš, koji si na nebesima, Ti si moj zauvek. U svakom dobru slavim ime Tvoje. Svaka misao čista blista dobrotom Tvojom.

O, Gospode, Oče, beskrajna moć Tvoja što leči, u meni je. Neka svetlo tvoje obasja mrak neznanja moga. Gde god Tvoga svetla ima, savršenstvo je tu. Savršenstvo je u meni.

Nebeski Oče, Ti si svako osećanje, volja i misao. Ti si vodič mojih osećanja, volje i misli. Neka te prate, neka budu poput tebe.

Snovi moji o savršenstvu mostovi su koji me vode u carstvo čistih ideja.

Svakoga ću dana sve više i više sreću tražiti u umu svom, a sve manje i manje u materijalnim zadovoljstvima.

Bog je pastir neumornih misli mojih. Odvešće ih On u svoje prebivalište mira.

Pročistiću svoj um sa mišlju da Bog vodi svako delo moje.

Razmišljate li o tome šta govorite? Izgovarate li ružne i neprijatne stvari nehotice? Ogovarate li svoje susede, prijatelje..? Psujete li? ...
Razmislite.
Kako koristite svoju Svetu Reč?
Šta svakodnevno govorite Bogu?
Koja je vaša svakodnevna molitva?

среда, 10. април 2013.

Postavljanje ciljeva - životne kategorije


Prilikom postavljanja ciljeva vodite se činjenicom da ćete biti najzadovoljniji ukoliko pokrijete sve oblasti života - životne kategorije.

 Kategorija: Posao i Uspeh na poslu

Postavite opšti cilj, u okviru cele kategorije a zatim postavite specifične cijeve u okviru sledeće 4 podkategorije
 1. Učinak na poslu, efikasnost
 2. Napredovanje, status
 3. Zadovoljstvo poslom (profesijom)
 4. Odnosi sa kolegama
Razmislite šta je to što biste najviše želeli da postignete u okviru ove kategorije. To neka bude vaš osnovni cilj. Podkategorije možete i sami izabrati, u odnosu na posao kojim se bavite ili ih koristiti kao putokaze.Kategorija: Obrazovanje i Znanje

Postavite opšti cilj, u okviru cele kategorije a zatim postavite specifične cijeve u okviru sledećie 4 podkategorije
 1. Završetak/Upis fakulteta/više škole
 2. Poznavanje jezika : Engleski..
 3. Veštine: Racunarski programi
 4. Nastavak Obrazovanja
 U okviru ove kategorije vaši ciljevi se mogu odnositi i na čitanje knjiga, učenje novih veština, pohađanje kurseva, sve ono što bi moglo da vam pomogne da se razvijete u osobu kakva želite da budete.

 Kategorija: Zdravlje i kondicija

Postavite opšti cilj, u okviru cele kategorije a zatim postavite specifične cijeve u okviru sledećie 4 podkategorije
 1. Zdrava ishrana i navike
 2. Trening - vitalnost, kondicija, pokretljivost
 3. Zdravstveni pregledi
 4. Promena navika
Ukoliko se bavite već nekim sportom postavite ciljeve u smislu rezultata a ukoliko ne, postavite cilj vezan za promenu navika.


Kategorija: Prijateljstva i Druženja
 1. Nova Poznanstva
 2. Stara poznanstva - odnosi sa prijateljima
 3. Izlasci i druženja
 Ne zaboravite rođendane starih prijatelja i organizujte se da ih vidite makar jednom u godinu dana! Nova poznanstva su lekovita..

Kategorija: Lični Razvoj i Status
 1.  Samopoštovanje, odnos sa samim sobom
 2. Upravljanje sopstvenim životom
 3. Lične osobine koje zelim da posedujem -osoba kakva zelim da sam
 4. Lifestyle; Putovanja, knjige, muzika..hobby...
Ova kategorija je vrlo senzitivna i lična. U njoj stavite kao ciljeve sve one male i velike stvari koje vas čine srećnim kao i osobine koje želite.

 Kategorija: Duhovnost i Razvoj
 1. Osećaj smisla i misije u zivotu -življenje svog ja
 2. Osećaj povezanosti sa čovečanstvom u celini, ljubav prema čoveku uopšte
 3. Osećaj povezanosti sa nečim vecim od sebe, Bogom, odnos sa njim
 4. Otvorenost duha. Otvorenost ka novim duhovnim spoznajama
Ako ste na početku, ovu kategoriju možete i da preskočite. Naglasite samo da želite da idete napred.

Kategorija: Ljubav i Veze
 1. Ljubav
 2. Odnos sa partnerom
 3. Porodica, odnos sa roditeljima braćom i sestrama
 4. Odnos sa familijom
 Budite otvoreni šta želite od svojih veza. Popravite odnose ukoliko je neophodno i počećete da srećete ljude koji su slični vama, oni koji nisu će jednostavno otpasti. Ne žalite.


Kada ste postavili ciljeve u okviru životnih kategorija i podkategorija, odredite prioritete istim redom. Najpre odredite koja vam je životna kategorija prioritet da na njoj radite, a zatim koji cilj u okviru te katekorije trebate najpre da ispunite.
 Najviši prioritet:  Ono što vas najviše muči i ometa napredak u svim  ostalim kategorijama.

Visok Prioritet:  Takođe je vrlo bitno ali ne toliko koliko cilj ispred, yauyeće mesto najvišeg prioriteta čim ispunite cilj iz te kategorije.

Srednji Prioritet: Nešto što je je za sada ok ali je neophodno da stalno pratite stanje i da povremeno nešto uradite.

Nizak Prioritet:  Nešto čto bi bilo lepo da promenite, ali nije suviše hitno.
Primer: Ako imate višak kilograma, što se odražava na vaše samopouzdanje u ljubavnim odnosima, zatim utiče na vaše svakodnevne poslovne navike, ugrožava vaše zdravlje, to znači da je kategorija Zdravlje i Vitalnost Najviši prioritet.
Postavite ciljeve u okviru te kategorije i napravite plan rada.
Ako sada zamislite da ste rešili problem viška kilograma, razmislite šta bi sledeće voleli da uradite. Da napredujete u poslu? Otputujete negde? 
Uvek prvo rešavajte ono što se projektuje na druge oblasti života koje vam usled toga takođe izgledaju nezadovoljavajuće. Zato što postoji mogućnost da u tim drugim oblastima života uopšte nemate šta da rešavate. Videćete kad počnete.